สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุธารัตน์   สุทธิทองแท้
 
1. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยนุช  ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงปุณณิศา  แป้นถนอม
 
1. นางพวงเพชร์  สังคหะ
2. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงอภิสรา  คงนุ่น
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางวิภาพร  หงส์ชั้น