สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุธารัตน์   สุทธิทองแท้
 
1. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เอียดคง
 
1. นางจีรวรรณ์  เดชเดชะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
 
1. นางจีรวรรณ์  เดชเดชะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีหรัญ
 
1. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกฤษฎารัตน์  สุขถนอม
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
2. เด็กหญิงสุจิรา  ทองรักจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
2. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขรัตน์
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 18.15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษดา  หนูขจร
2. เด็กชายภราดร  ทองเสน
 
1. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37.44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีระพรรณ  แก้วนิล
2. เด็กชายสิทธิชัย  หนูอักษร
 
1. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีระพงศ์  สุขเอก
2. เด็กชายวีระยุทธิ์  จันทร์ตราชู
 
1. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีพนัง
 
1. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.46 ทอง 13 1. เด็กชายนพรัตน์  จินโน
2. นางสาวปิยนุช  ผลเจริญ
 
1. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
2. นางชะเอม  ชีช้าง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกัลยาลักษณ์   อยู่เป็นสุข
2. เด็กหญิงปิยนาถ  ผลเจริญ
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
2. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยนุช  ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงปุณณิศา  แป้นถนอม
 
1. นางพวงเพชร์  สังคหะ
2. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงอภิสรา  คงนุ่น
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางวิภาพร  หงส์ชั้น
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายอภิรัช  นิจจำรูญ
2. เด็กชายเจษฎา  ชุมเพชร
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เยื้อนหนูวงศ์
2. เด็กหญิงอธิชา  แก้วหนู
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษฎารัตน์  สุขถนอม
2. เด็กชายประวิทย์  ชูจันทร์
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางวิภาพร  หงส์ชั้น
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัญจน์จารึก  แก้วขาว
2. เด็กชายคะเนนัย  ดำศรี
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กันหาชาลี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ปาระมาศ
3. เด็กหญิงศศิ  คะเนย์
 
1. นางวิภาพร  หงส์ชั้น
2. นางนิตยา  หมื่นเดช