สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายสถิตคุณ  ศรีทอง
 
1. นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.98 ทอง 5 1. เด็กหญิงกษิสรา  ทิพย์รัตน
2. เด็กหญิงกัญชพร  คงเพชรนุ่น
3. เด็กหญิงจิรชยา  ชูภักดี
4. เด็กหญิงชฎาภา  แป้นพุ่มทอง
5. เด็กหญิงธันยชนก  ตรีแก้ว
6. เด็กหญิงนิฐา  ทองน้ำแก้ว
7. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีดี
8. เด็กหญิงวิภาวี  สายน้อย
9. เด็กหญิงศวิตา  ปลอดใจดี
10. เด็กหญิงเด่นนภา  คงสวัสดิ์
 
1. นางวรรณา  แก้วเพ็ชร
2. นายสวัสดิ์  แก้วเพ็ชร
3. นางสาวกมลทิพย์  ยิ่งบุรุษ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนกพัฒน์  สุวรรณพรึก
2. เด็กหญิงกรชนก  สุขอินทร์
3. เด็กหญิงกันติชา  แก้วนอก
4. เด็กหญิงกาญจนมล  เขียวยศกิจ
5. เด็กหญิงกานต์มณี   จันทมาศ
6. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วแท้
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วอ่อน
8. เด็กหญิงชมทิศา  อินอักษร
9. เด็กชายณฐชนน  จิตอักษร
10. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ฤทธิชัย
11. เด็กชายณัฐพร  เกิดเกตุ
12. เด็กชายธนภูมิ  ทิพย์โภชน์
13. เด็กชายธนวิชญ์   กัญชนะกาญจน์
14. เด็กหญิงธันยชนก  แป้นพุ่ม
15. เด็กหญิงธิตยา  เถือนเหมือน
16. เด็กชายธีระพันธ์   คงแก้ว
17. เด็กชายธีระศักดิ์  ผกามาศ
18. เด็กชายนราวิชญ์  เนาว์สุวรรณ
19. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  มณีนิล
20. เด็กชายปานิฐา  ทองน้ำแก้ว
21. เด็กหญิงปารวีย์  ศรีบริรักษ์
22. เด็กชายพรรณกร  กำเนิดรักษา
23. เด็กหญิงพัชรลัดดา  รัตนมาศ
24. เด็กชายพัทธมน  ขาวนวล
25. เด็กชายภควัต  บุญทอง
26. เด็กชายภาณุวัฒน์  พริกสุข
27. เด็กหญิงรสวารินทร์  ทองขาว
28. เด็กชายวทัญญู  รัตนพล
29. เด็กหญิงวรัญญา  ถึงด้วง
30. เด็กหญิงสาริศา  ขุนอินทร์
31. เด็กหญิงสุปัญญา   จันทร์มณี
32. เด็กหญิงสุภัสสร  ชำนาญแป้น
33. เด็กหญิงอัยยา  คงสง
34. เด็กชายเดชพนต์  ทองนุ่น
35. เด็กหญิงเบญจพร  กาฬกาญจน์
 
1. นายโอภาส  ชูช่วย
2. นายคล่อง  กุศลสุข
3. นางสาวกมลทิพย์  ยิ่งบุรุษ
4. นางพูลสุข  สิทธิรักษ์
5. นางสาวกุลวดี  ขุนทอง
6. นางสำรวย  ญาณสูตร
7. นายสวัสดิ์  แก้วเพ็ชร
8. นางวรรณา  แก้วเพ็ชร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวันฉาย  สุวรรณพฤติ
2. เด็กชายธนากร  อินทร์รักษ์
 
1. นางสาวนิชกานต์  คงตุก
2. นางสาวกมลทิพย์  ยิ่งบุรุษ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  คงจันทร์
2. เด็กชายอมรเทพ  ไหมสุวรรณ์
3. เด็กชายอุดมพร  มณีกาญจน์
 
1. นายโอภาส  ชูช่วย
2. นายประยูร  พรหมทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงรัตนมล  สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุลิสา  แก้วกับเพชร
 
1. นางเจษฎาพร  วังปรีชา
2. นางสำรวย  ญาณสูตร