สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุยหะชู
2. เด็กหญิงภัทวรรธน์  ตรีแก้ว
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองนุ่น
 
1. นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว
2. นายคล่อง  กุศลสุข