สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงรสวารินทร์  ทองขาว
 
1. นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว
2. นางสาวกมลทิพย์  ยิ่งบุรุษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุทธิพจน์  ศิริชุม
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ศิริชุม
 
1. นางสำรวย  ญาณสูตร