สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงเมษิณีย์  ดุกสุกแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรนปรือ
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 21 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สันหนู
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฉิมอินทร์
 
1. นางสาวพจนารถ  อรุณรัตน์
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตนา  ฉิมอินทร์
2. นางสาวกัลยวรรธน์  พรมกลั้ง
3. นางสาวฐิรกานดา  ช่วยพนัง
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายพูพิพัฒน์  พ่วงเพ็ชร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองบุญชู
 
1. นายสุชาติ  ทองมี
2. นายบุญจิง  คงแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชรสังข์
2. เด็กหญิงประสิตา  ดำใหม่
3. เด็กหญิงพรวีณ์  ศรีนุ่น
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล
5. เด็กหญิงมัทธุรดา  ขาวจันทร์คง
6. เด็กหญิงสกาวรัตน์  โคตรสาลี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา
2. นางชนาพร  โชคถนอมจิตต์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฉิมอินทร์
2. นางสาวภาวดี  สงทอง
3. เด็กหญิงศศิปรียา  ณะแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ทองอ่อน
5. เด็กหญิงอรษา  ทองเกียรติ
6. เด็กหญิงอรสา  มากช่วย
 
1. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
2. นางชนาพร  โชคถนอมจิตต์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา