สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงภาสิณี  พุ่มชัย
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  เซ่งเส้ง
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญจรารัตน์  ฉิมอินทร์
2. เด็กหญิงวรนันท์  เอียดสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรปรียา  หนูคูขุด
4. เด็กหญิงเหมวรรณ  โยธา
5. เด็กหญิงโฉมศิริ  เจริญศรี
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
2. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.1 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขประเสริฐ
 
1. นายสุชาติ  ทองมี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐชัย  เดชเปีย
2. เด็กชายศรัณยพงศ์  รุยแก้ว
 
1. นายบุญจิง  คงแก้ว
2. นายสุชาติ  ทองมี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินแป้น
2. นายบูรพา  อ่อนสำลี
 
1. นายอาทร  แก้วยวน
2. นายสุชาติ  ทองมี