สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงภาสิณี  พุ่มชัย
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  เซ่งเส้ง
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงเมษิณีย์  ดุกสุกแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรนปรือ
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกร  เดชเปีย
2. เด็กหญิงพิลาสินี  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์มาก
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายณภัทร  มะสัน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัลยวรรธน์  พรมกลั้ง
 
1. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพัฒน์  อินทร์ชัย
2. เด็กชายธนาธร  ขุนยกเฉี้ยง
 
1. นางสาวพจนารถ  อรุณรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 10.55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพลธการณ์  สุระกำแหง
2. เด็กหญิงอริสา   ช่วยแท่น
 
1. นางสาวพจนารถ  อรุณรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญจรารัตน์  ฉิมอินทร์
2. เด็กหญิงวรนันท์  เอียดสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรปรียา  หนูคูขุด
4. เด็กหญิงเหมวรรณ  โยธา
5. เด็กหญิงโฉมศิริ  เจริญศรี
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
2. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.1 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขประเสริฐ
 
1. นายสุชาติ  ทองมี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 21 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สันหนู
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฉิมอินทร์
 
1. นางสาวพจนารถ  อรุณรัตน์
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตนา  ฉิมอินทร์
2. นางสาวกัลยวรรธน์  พรมกลั้ง
3. นางสาวฐิรกานดา  ช่วยพนัง
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐชัย  เดชเปีย
2. เด็กชายศรัณยพงศ์  รุยแก้ว
 
1. นายบุญจิง  คงแก้ว
2. นายสุชาติ  ทองมี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินแป้น
2. นายบูรพา  อ่อนสำลี
 
1. นายอาทร  แก้วยวน
2. นายสุชาติ  ทองมี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายพูพิพัฒน์  พ่วงเพ็ชร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองบุญชู
 
1. นายสุชาติ  ทองมี
2. นายบุญจิง  คงแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชรสังข์
2. เด็กหญิงประสิตา  ดำใหม่
3. เด็กหญิงพรวีณ์  ศรีนุ่น
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล
5. เด็กหญิงมัทธุรดา  ขาวจันทร์คง
6. เด็กหญิงสกาวรัตน์  โคตรสาลี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา
2. นางชนาพร  โชคถนอมจิตต์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฉิมอินทร์
2. นางสาวภาวดี  สงทอง
3. เด็กหญิงศศิปรียา  ณะแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ทองอ่อน
5. เด็กหญิงอรษา  ทองเกียรติ
6. เด็กหญิงอรสา  มากช่วย
 
1. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
2. นางชนาพร  โชคถนอมจิตต์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนัทรีย์  ธรรมขุนนุ้ย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรนปรือ
3. นางสาวอรวรรณ  รอดเสน
 
1. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
2. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวณัฑริกา  จินตนานุกูล
2. นางสาวพิชากร  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  ช่วยแทน
 
1. นายบุญจิง  คงแก้ว