สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชรสังข์
2. เด็กหญิงประสิตา  ดำใหม่
3. เด็กหญิงพรวีณ์  ศรีนุ่น
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล
5. เด็กหญิงมัทธุรดา  ขาวจันทร์คง
6. เด็กหญิงสกาวรัตน์  โคตรสาลี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา
2. นางชนาพร  โชคถนอมจิตต์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฉิมอินทร์
2. นางสาวภาวดี  สงทอง
3. เด็กหญิงศศิปรียา  ณะแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ทองอ่อน
5. เด็กหญิงอรษา  ทองเกียรติ
6. เด็กหญิงอรสา  มากช่วย
 
1. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
2. นางชนาพร  โชคถนอมจิตต์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนัทรีย์  ธรรมขุนนุ้ย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรนปรือ
3. นางสาวอรวรรณ  รอดเสน
 
1. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
2. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวณัฑริกา  จินตนานุกูล
2. นางสาวพิชากร  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  ช่วยแทน
 
1. นายบุญจิง  คงแก้ว