สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทัศนลีลพร
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูทอง
2. เด็กชายชยุตพงศ์  บุญนุ้ย
3. เด็กชายณัฐภัทร  สมาคม
4. เด็กชายธนกฤต  เทพรักทอง
5. เด็กหญิงพัชรีพร  วิเศษบุรุษ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  สารสัตย์
7. เด็กชายรณกร  ชอบผล
8. เด็กหญิงรัชสุฎา  เสือสิงห์
9. เด็กหญิงสิริมา  รักษามั่น
10. เด็กหญิงโชติมา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
2. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.333 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองบัวแก้ว
2. เด็กหญิงชิดชนก  เหมือนอ่อน
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เดชราช
 
1. นางสุภาพร  พันธ์คง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.5 ทอง 4 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  คล้ายวิชิต
2. เด็กหญิงสินีนาถ  เรืองเพชร
3. เด็กชายอวิรุทธิ์  แว่นนาค
 
1. นางสุภาพร  พันธ์คง
2. นางสาวนงนภัส  สนทมิโน
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เหมือนอ่อน
2. เด็กชายณัฐชนน  หนูช่วย
3. เด็กชายโพยมน้อย  ชมเชย
 
1. นายเจริญ  เรืองศรี
2. นางสาวเบญจมาศ  จินดา