สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภพลัฏฐ์  ประดิษฐ์อภัย
 
1. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายภาณุศักดิ์  เกื้อแก้ว
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายสิรวิชญ์  คำแก้ว
 
1. นางจิราพร  นวลแสง