สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภูริดา  เรืองวุฒิ
 
1. นางสุพิริยา  ชูเกลี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภัทสร  สังข์จันทร์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จักรัส
3. เด็กหญิงแรมจันทร์  เรืองศรี
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลลดา  ประยูรเสริฐ
2. เด็กหญิงไอยรัณ  โนนตาเถร
 
1. นางสุพิริยา  ชูเกลี้ยง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนิตา  ศรีทวี
 
1. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกุลภัสสร  แก้วรักษ์
 
1. นายวิชาญ  ศรีเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอภิษณา  เหมือนอ่อน
2. เด็กหญิงโศภิษฐา  เอียดจุ้ย
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
2. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ