สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนป้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 4 1. เด็กชายธนกร   อุปสัย
2. เด็กหญิงนัทกาล  นพรัตน์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วนก
 
1. นางณียมาศ  คงเทพ
2. นางจินตนา  เศรษฐกุล
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงญารินดา  ชูแก้วร่วง
2. เด็กชายณัฐกร  เดิมนุ่น
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วนก
 
1. นางสาวณัฐพิสุทธิ์  ไชยทองคง
2. นางไมตรี   คงเกื้อ