สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงอัญชิสา  นนท์ทอง
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิภาวี  จันทบุรี
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลักษณะแมน
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เทพยศ
2. เด็กชายธีระภัทร  ทองทะวัย
3. เด็กชายอิทธิเทพ  กระจายศรี
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
2. นางพัชรา  สิทธิกร