สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงอัญชิสา  นนท์ทอง
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานเมือง
 
1. นางอรทัย  รามดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงธนารัตน์  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิภาวี  จันทบุรี
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิบูลย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญกอง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคา
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิชัย  กระจายศรี
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสี
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติกา  บุญมี
 
1. นางสุคนฑา  คงทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลักษณะแมน
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ประสงค์สุข
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรเปีย
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีชัย
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ยอดระบำ
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชชญา  นาคปาน
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เทพยศ
2. เด็กชายธีระภัทร  ทองทะวัย
3. เด็กชายอิทธิเทพ  กระจายศรี
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
2. นางพัชรา  สิทธิกร
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถพล  ยอดระบำ
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทฤทธิ์
 
1. นางสาวฤทัย  คงศรี
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พสิน  ลำดับพังค์
 
1. นางสาวฤทัย  คงศรี