สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พรหมทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสุกแก้ว
3. เด็กหญิงปาลีรัฐ  ศรีพนัง
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงลภัสรดา  พิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน  วรินทรเวช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริสรา  ใจรุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ฉิมหนู
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงธนิสรา  ฉิมหนู
2. เด็กหญิงนฤกานต์  กาญจนา
3. เด็กหญิงภัสราวรรณ  พลแก้ว
 
1. นางธารินี  อินทรชูติ