สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาขล
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 3.62 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธีรภัทร  รักพงศ์
2. เด็กชายวรัท  ฉิมหนู
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร