สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนพล  มีเสน
 
1. นางละม้าย  ปานแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาขล
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พรหมทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสุกแก้ว
3. เด็กหญิงปาลีรัฐ  ศรีพนัง
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 3.62 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธีรภัทร  รักพงศ์
2. เด็กชายวรัท  ฉิมหนู
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงลภัสรดา  พิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน  วรินทรเวช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ้มแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน  วรินทรเวช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริสรา  ใจรุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอริสรา  ใจรุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายเทวราช  จันทร์แก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ฉิมหนู
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงธนิสรา  ฉิมหนู
2. เด็กหญิงนฤกานต์  กาญจนา
3. เด็กหญิงภัสราวรรณ  พลแก้ว
 
1. นางธารินี  อินทรชูติ
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงรุ่ง
2. เด็กหญิงสิริปรียา  นาคปลัด
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
2. นางละม้าย  ปานแก้ว