สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.25 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นาคอ่อน
2. เด็กชายทศพร  เพ็งประพันธ์
3. เด็กชายธนาทิพย์  ทับทอง
 
1. นางสุพัตรา   เอียดคง
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จิ้วโว
2. เด็กหญิงรจเรจน์  ชุมทอง
3. เด็กหญิงศศิมา  หนูจันทร์แก้ว
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จิ้วโว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดิษฐาภรณ์
3. เด็กหญิงรจเรจน์  ชุมทอง
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางประคอง  นาถาวร