สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชฏาพร  ศิริชุม
 
1. นางสุพัตรา  เอียดคง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  คงกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนท์  ณ นุวงค์
 
1. นางสุพัตรา  เอียดคง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงเมย์ลดา  เส่งย่อง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.25 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นาคอ่อน
2. เด็กชายทศพร  เพ็งประพันธ์
3. เด็กชายธนาทิพย์  ทับทอง
 
1. นางสุพัตรา   เอียดคง
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จิ้วโว
2. เด็กหญิงรจเรจน์  ชุมทอง
3. เด็กหญิงศศิมา  หนูจันทร์แก้ว
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จิ้วโว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดิษฐาภรณ์
3. เด็กหญิงรจเรจน์  ชุมทอง
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางประคอง  นาถาวร
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำภีระ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สมหมาย
3. เด็กหญิงวริศรา  สุขย้อย
 
1. นางจิราภรณ์  ลาชโรจน์
2. นางอุไรวรรณ  ชนะแก้ว