สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกทราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.32 ทอง 12 1. เด็กหญิงกชวรรณ  บุญกลิ่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรชู
3. เด็กหญิงณิชาภรณ์  เพชรชู
4. เด็กหญิงนภัสสร  สายจันทร์
5. เด็กหญิงพิชามนญ์  เพชรชู
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เกตุวิชิต
7. เด็กหญิงศศิธร  พรหมพิทักษ์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  นวลแก้ว
9. เด็กหญิงอภิญาพร  ทองมา
10. เด็กหญิงอมตา  อำลอย
 
1. นางศุภลักษณ์  แก่นแก้ว
2. นายวุฒิชัย  นิตย์วิมล
3. นางสาวเพ็ญศรี  หนูสงค์