สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก้วอนันต์
2. เด็กชายธนทัต  เสนปาน
3. เด็กหญิงเกศไพลิน  เรืองรมย์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรชัย  จำรัสฉาย
2. นายอมรเทพ  สังข์มัน
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูช่อ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ดำจันทร์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คงขลิก
4. เด็กหญิงวินัณตา  ขุนบุญจันทร์
5. เด็กหญิงเสาวภา  พูลจันทร์
 
1. นางจิตรา  คะเนย์
2. นางสุทธิรา  สมเนียม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองมีชู
2. เด็กชายธนภัทร  สงค์แก้ว
3. เด็กชายธนิก  โพธิ์ศิริ
4. เด็กชายศิวกร  พลายด้วง
5. เด็กชายสรนันท์  ช่วยสม
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางสุทธิรา  สมเนียม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  หนูชู
2. นางสาวชนิกานต์  ภู่ยงกิ่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดำคง
4. เด็กหญิงวรารัตน์  สิงห์ดำ
5. เด็กหญิงเบญจพร  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางอัจฉรา  ศรีคงแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.06 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพัทร  ทองสวนแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจพร  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พูนจันทร์นา
2. เด็กหญิงพัฒนารัตน์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
2. นางสาวประทิว  มีเสน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาเรือง
2. นางสาวนภัสสร  มีนวล
3. นางสาวสุภารัตน์  เชี่ยวเจริญ
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางสาวมาริณี  รัตนะโช
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวรรัตน์   ชาวเกวียน
2. เด็กหญิงสุชาวดี   จองหนุ่ย
3. เด็กหญิงอัญชิสา   สุวรรณสังข์
 
1. นางจรวย   ทิศสักบุรี
2. นางนิติยา  ทองเสมอ