สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูช่อ
 
1. นางสาวผ่องศรี  พงษ์พินิจศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 9 1. นางสาวกัลย์สุดา  ไชยคงทอง
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ดำคง
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนธรณ์  สุขช่วย
2. เด็กชายสมเกียรติ  หาบหา
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดารุณี  จำรัสฉาย
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช