สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดารุณี  จำรัสฉาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชี่ยวเจริญ
3. เด็กหญิงเกศไพลิน  เรืองรมย์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายอัฐจริยะ  เลิศไพบูลย์
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ปลอดภัย
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรพงศ์  ช่วยสม
2. เด็กชายตันติกร  สุขแก้ว
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงค์แก้ว
2. เด็กชายภูวเนศ  สุวรรณสังข์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัลย์สุดา  ไชยคงทอง
2. นางสาวชนิกานต์  ภู่ยงกิ่น
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช