สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญากานต์  ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวอภิชญากร  ชุมขุน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.06 ทอง 18 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรืองขนาบ
2. เด็กชายอานนท์  อ่อนเกตุพล
 
1. นางสุคนธา  เมืองแดง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.98 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจันท์สินี  รักกมล
3. เด็กหญิงณัฎฐภัทร   วิจิตร
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เขียวบุญจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ
6. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เขียวเสน
7. เด็กหญิงวรกมล  มีมะแม
8. เด็กหญิงวิลาสินี  กองทอง
9. เด็กหญิงอรปรียา  โบศรี
10. เด็กหญิงอริสรา  ษารัก
 
1. นางโสพิศ  ทองขาว
2. นางสาวทัศนีย์  แย้มเยื้อน
3. นางสาวอภิชญากร  ชุมขุน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นวลขาว
2. เด็กชายทนงศักดิ์  นวลศรีทอง
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวเกษร  มีแสง
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภิกา  ดำเกิด
2. เด็กชายเอกชัย  ศาตะโยธิน
 
1. นางสาวทัศนีย์  แย้มเยือน
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภิกา  ดำเกิด
 
1. นางสาวทัศนีย์  แย้มเยือน