สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐธินนท์  แสงปาน
2. เด็กหญิงปริชญา  มีนุ่น
3. เด็กหญิงวลี  เซ่งเส้ง
 
1. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว
2. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรา  หมื่นแก้วทอง
2. เด็กชายณัฐนันท์  เศรษฐสุข
3. เด็กชายธนากร  เกียรติโส
4. เด็กหญิงพัชรี  สวัสดิ์โสภณ
5. เด็กชายวิรัช  พรมสมบัติ
 
1. นางปภาวรินทร์  นาควานิช
2. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจิรภัทร  หยู่ตุ้ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เหย็น
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เศรษฐสุข
4. เด็กหญิงพัตรพิมล  อ่อนเกตุพล
5. เด็กชายภูสิทธิ  เรืองช่วย
 
1. นางอมรรัตน์  ทองสุข
2. นางสาววัชราภรณ์   บัวคง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  เกียรติโส
2. เด็กชายอัศฆ์เดช  เรืองสังข์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
2. นางปภาวรินทร์  นาควานิช
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาณสิริ   จันทร์ทองอ่อน
2. เด็กชายณฐกฤต   สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายวิรุฬห์   พรมสมบัติ
 
1. นางสมพร   จันทร์แก้ว
2. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน