สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา   เทพแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  ทองสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญพร  สังสง
2. เด็กหญิงธัญญาดา  เพ็ชรไฝ
3. เด็กชายเอกรินทร์  เจ้ยเปี้ยว
 
1. นางอมรรัตน์  ทองสุข
2. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐธินนท์  แสงปาน
2. เด็กหญิงปริชญา  มีนุ่น
3. เด็กหญิงวลี  เซ่งเส้ง
 
1. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว
2. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรา  หมื่นแก้วทอง
2. เด็กชายณัฐนันท์  เศรษฐสุข
3. เด็กชายธนากร  เกียรติโส
4. เด็กหญิงพัชรี  สวัสดิ์โสภณ
5. เด็กชายวิรัช  พรมสมบัติ
 
1. นางปภาวรินทร์  นาควานิช
2. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจิรภัทร  หยู่ตุ้ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เหย็น
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เศรษฐสุข
4. เด็กหญิงพัตรพิมล  อ่อนเกตุพล
5. เด็กชายภูสิทธิ  เรืองช่วย
 
1. นางอมรรัตน์  ทองสุข
2. นางสาววัชราภรณ์   บัวคง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกรกหนก  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ชูจันทร์ทอง
 
1. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
2. นางสาววัชราภรณ์   บัวคง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เกื้อสกุล
2. เด็กหญิงวีราภรณ์  สุขช่วบ
 
1. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
2. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  เศรษฐสุข
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายอภิรักษ์  หนูชัยปลอด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  เกียรติโส
2. เด็กชายอัศฆ์เดช  เรืองสังข์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
2. นางปภาวรินทร์  นาควานิช
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เหย็น
3. เด็กหญิงปริชญา  มีนุ่น
 
1. นางปภาวรินทร์  นาควานิช
2. นางสมพร  จันทร์แก้ว
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาณสิริ   จันทร์ทองอ่อน
2. เด็กชายณฐกฤต   สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายวิรุฬห์   พรมสมบัติ
 
1. นางสมพร   จันทร์แก้ว
2. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน