สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บัวมี
 
1. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัญชนา  นรสิทธิ์
 
1. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สินทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวมี
 
1. นายวานิช  ใหม่อ่อน
2. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนพล  พลฤทธิ์
2. เด็กชายมนตรี  หมวดทอง
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.79 ทอง 15 1. เด็กชายสรวี  หลอดทอง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พลฤทธิ์
 
1. นางรัชนี  ไทยราช
2. นางวรรณภา  จันทวดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
2. เด็กชายนิรุต  ขวัญแก้ว
3. เด็กชายปิยะ  วรรณคง
4. เด็กชายมนตรี  หมวดทอง
5. นายยุทธการ  เปาะซู
6. เด็กชายสรวิศ  ศศิวิมล
 
1. นายวานิช  ใหม่อ่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
3. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
 
1. นางสาลินี  ทองทรง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรดา  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอภัสสร  เมฆเรือง
 
1. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรดา  เพ็ชรแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  พลฤทธิ์
2. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
3. เด็กชายนิรุต  ขวัญแก้ว
4. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดเสน
5. เด็กชายมนตรี  หมวดทอง
6. นายยุทธการ  เปาะซู
7. เด็กชายสรวิศ  ศศิวิมล
8. นายสุรวุฒิ  ธานนท์
 
1. นายิวิชัย  พงศ์พฤกษธาตุ
2. นายวานิช  ใหม่อ่อน
3. นางสาลินี  ทองทรง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัชชา  กลับสังข์ทอง
2. เด็กหญิงรัญชนา  นรสิทธิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำจันทร์
 
1. นายวานิช  ใหม่อ่อน
2. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนิรุต  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
2. นางสาวธัญญา  สังขุน
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์เอียด
2. เด็กหญิงเขมอักษร  บัวแก้ว
 
1. นางรัชนี  ไทยราช
2. นางสาลินี  ทองทรง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธินนท์  หนูเอียด
 
1. นายไชยดิษฐ  ตรงสกุล
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญแก้ว
2. เด็กชายภราดร  ก๊งจิตร
 
1. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
2. นางอังคณา  สังขานุ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชแป้น
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  สุขโข
 
1. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
2. นายไชยดิษฐ์  ตรงสกุล