สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.39 ทอง 24 1. เด็กหญิงกนกพร  สายบัวทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  บางเมือง
 
1. นางสุนธรี  ยืนยาว
2. นางชมาพร  เขียนด้วง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  สายบัวทอง
2. เด็กชายกันตวิชญ์  สุขดำ
3. เด็กชายธวัชชัย  บางเมือง
4. เด็กหญิงวณิดา  เรืองดิษฐ์
5. เด็กหญิงวาสนา  รักงาม
6. เด็กชายสมศักดิ์  พัฒเชียร
 
1. นายธเนส  สกุลวิโรจน์
2. นางสุนธรี  ยืนยาว
3. นางชมาพร  เขียนด้วง