สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เที่ยงมนต์
2. เด็กหญิงศิรภัทร  ทองแก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉิมพลี
 
1. นางจงดี  แสงทามาตย์
2. นางปาริชาติ  รอดเพ็ชร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.47 ทอง 23 1. เด็กชายจิรายุ  เอี่ยมจัด
2. เด็กหญิงศิรภัทร  ทองแก้วจันทร์
 
1. นางจงดี  แสงทามาตย์
2. นางสุดา  วิธา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนันธิดา  คงฉิม
2. เด็กหญิงณัฐพร  อุ้มชู
3. เด็กหญิงปิยนุช  ประกอบบุญ
 
1. นางจงดี  แสงทามาตย์
2. นางปาริชาติ  รอดเพ็ชร