สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.53 ทอง 15 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  บุญยะรงค์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางมาลี  อนุกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.19 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาทิพย์
2. เด็กชายอรรถพล  ถนนทิพย์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.59 ทอง 4 1. นางสาวยุวเรศ  จงไกรจักร
2. นายสุริยะ  สืบสนธ์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางสาวบุศรา  ยกล้วน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายญาณภัทร  ทองสง
2. เด็กชายสมบรูณ์  แก้วกำพล
 
1. นางสาวจรรย์จารีย์  เภรีฤกษ์
2. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์