สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปลอดกรรม
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อักษรทิพย์
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวยุวเรศ  จงไกรจักร
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตตานัน  บัวทอง
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวฉันติกานต์  บุญจันทร์
2. เด็กชายวรวิทย์  ทองมาก
3. นางสาวโสวรี  เพ็ชรล้าน
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
2. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานแก้ว
 
1. นางมาลี  อนุกูล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณฐกร  เพ็งตุก
 
1. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.53 ทอง 15 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  บุญยะรงค์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางมาลี  อนุกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.19 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาทิพย์
2. เด็กชายอรรถพล  ถนนทิพย์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.59 ทอง 4 1. นางสาวยุวเรศ  จงไกรจักร
2. นายสุริยะ  สืบสนธ์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางสาวบุศรา  ยกล้วน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  เพชรช่วย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จงไกรจักร
 
1. นางสาวจรรย์จารีย์  เภรีฤกษ์
2. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวโสวรี  เพ็ชรล้าน
 
1. นางสาวบุศรา  ยกล้วน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายธนาวิทย์  ไมตรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สุภา
3. เด็กชายสุทธิพจน์  มีหมื่นพล
 
1. นางสุจารี  เกตุเรน
2. นายผัด  พิมพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ทองดอนโพธิ์
 
1. นางสุวรรณี  เทอดเกียรติชาติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมลธินี  สังข์ทอง
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 55.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนฤพล  เวชประสิทธิ์
 
1. นางจิราพร  ศรีนวลแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมลธินี  สังข์ทอง
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุศรา  ยกล้วน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายญาณภัทร  ทองสง
2. เด็กชายสมบรูณ์  แก้วกำพล
 
1. นางสาวจรรย์จารีย์  เภรีฤกษ์
2. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิตบุณย์  สอนทอง
2. เด็กชายเทพมนต์ชัย  ชาญบำรุง
 
1. นางสาวจรรย์จารีย์  เภรีฤกษ์
2. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์