สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองชรักษ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางทิพวรรณ  ชนะสงคราม
2. นางชินานาฎ  อุ่ยตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ชัยพลบาล
2. เด็กหญิงตุลยา  มูสิกะ
3. เด็กหญิงภิญญาวดี  ชูเมคา
 
1. นางอำภา  กลสามัญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สังขานุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คงนวล
2. เด็กหญิงเขมรินทร์  เงินแก้ว
 
1. นางอำภา  กลสามัญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สังขานุ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวัชรินทร์  คงเซ็น
 
1. นางสาวปุณญาพร  เพชร์น่วม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติกร  ดำสิงห์
2. เด็กชายอัครโยธิน  พลเกษตร
 
1. นางสาวประภัสสร  กุศลสุข
2. นางสาวอัญชิสา  จันทร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิตต์พิสุทธิ์  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงธนพร  จิตติศักดิ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เรืองรอด
 
1. นางสาวอาภรณ์  พรหมแก้ว
2. นางชินานาฎ  อุ่ยตระกูล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.6 ทอง 5 1. เด็กชายพีรพล  หิรัญสุข
2. เด็กหญิงรักษิณา  จันหุณี
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ปั้นเยือก
 
1. นางสาวอาภรณ์  พรหมแก้ว
2. นางชินานาฎ  อุ่ยตระกูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกร  ฉิมลี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยฤกษ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงชื่นเกล้า  เกิดศิริ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นุราภักดิ์
 
1. นางสาวโสรญา  พลแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุตรด้วง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประจัน
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตรีชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  ริยะสุ
4. เด็กหญิงสวรรยา  มากแก้ว
5. เด็กหญิงอุมาพร  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรด้วง
2. นางสาวโสรญา  พลแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  บรรจงดัด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.7 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุภพิชฌาย์  ศรีกลับ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เรืองทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.31 ทอง 10 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  สารสุวรรณ
2. เด็กหญิงจุติมา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงชนิสรา  หนูรอด
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จาภัยวัง
5. เด็กหญิงณัฐพร  นุ่นสังข์
6. เด็กหญิงณัฐวรา  รอดพิบัติ
7. เด็กหญิงธันยพร  จิตติศักดิ์
8. เด็กหญิงบุญญิสา  คู่มณี
9. เด็กหญิงศุภานัน  สังข์แก้ว
10. เด็กหญิงอังวราค์  สมบูรณ์
 
1. นางอรัญญา  ทองชู
2. นางสาวสุนารี  พุ่มพวง
3. นางทิพวรรณ  ชนะสงคราม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ดำสิงห์
2. เด็กหญิงกวิณธิดา  แมนหนู
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยฤทธิ์
4. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จันทร์ปาน
5. เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรัตน์
6. เด็กหญิงชยาภา  แดงบรรจง
7. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุขสงวน
8. เด็กหญิงทักษิณา  ท่องวิถี
9. เด็กหญิงประกายดาว  เกิดศิริ
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขสงวน
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทร์ปาน
12. เด็กหญิงสุมิตรา  ทรงอาวุธ
13. เด็กหญิงอภิชยา  แก้วสนั่น
14. เด็กหญิงอรไพลิน  จันทร์ใหม่
15. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ศรีเวียง
 
1. นางพรทิพย์  โศภิษฐิกุล
2. นางสุดารัตน์  เชาวนา
3. นางปรีดา  สุขสงวน
4. นางสาวชนิดาภา  สารภีพิทยานนท์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ปลอดใจดี
 
1. นางสาวสุนารี  พุ่มพวง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เมฆสว่าง
 
1. MissRynalyn  Acilo Ibanez
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงลลิตา  ไชยพลบาล
 
1. MissJean Rose  Carvaval Labnao
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชูทอง
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ทองทรง
3. เด็กชายธัญญ  ประชามอญ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวบรรจง
5. เด็กชายอธิภัทร  ทองชู
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชูทอง
 
1. นายครรชิต  สารภีพิทยานนท์
2. นางอำภา  กลสามัญ
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ดังนิโรจน์