สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  รอดเกิด
2. นายพศุตม์  เผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิสุวรรณ
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐญาดา  คูหา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรม่วง
3. เด็กหญิงปทาริดา  รอดเกิด
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญมี
5. เด็กหญิงโชติกา  เรืองศรี
 
1. นางสาวสุพิศ  ชูแก้ว
2. นางสาวไอลดา  คงพระบาท
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 18 1. เด็กชายธนากร  มีพา
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญยอด
 
1. นายสว่างพงศ์  ยุเหล็ก
2. นางพัชรี  สังคหะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  สว่างวิวัฒน์
 
1. นายสว่างพงศ์  ยุเหล็ก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ใหม่คงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์ช่างพูด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 13 1. เด็กชายธนพนธ์  กองสุข
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญมี
3. เด็กชายวรัญญู  คงทอง
 
1. นายจารึก  แป้นเหลือ
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสจำนงค์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 1. นายชนวีร์  หมวดแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีมั่นคง
3. นายวรชิต  ไชยสุวรรณ์
 
1. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสจำนงค์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐติกา  ทองสีนุช
 
1. นางอารี  ศิรินุพงษ์
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เลียงซิ่น
2. เด็กหญิงลักคนา  ตามสมัย
 
1. นายสุนันท์  หลวงชัยสินธุ์
2. นางนุศรา  หลวงชัยสินธุ์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาล  คงทอง
 
1. นางนุศรา  หลวงชัยสินธุ์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  โย้จิ้ว
2. เด็กหญิงปาริตา  แก้วโสภาค
3. เด็กชายเจษฎา  ราชวงศ์
 
1. นางอารี  ศิรินุพงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสจำนงค์