สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สมคเน
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิติยา  จุติภพ
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีพา
 
1. นางนงเยาว์  คงเชียร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายปัญจเทพ  กองสุข
2. เด็กชายสรศักดิ์  เทวภักดิ์
3. เด็กหญิงสโรชินี  พรหมเดช
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางอารี  ศิรินุพงษ์