สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนแผ้ว
 
1. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต
 
1. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิฑูรย์พันธ์
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แปะก๋งเส้ง
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง
2. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต
 
1. นายเอนก  โรจนฐิติกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนแผ้ว
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
2. นายเอนก  โรจนฐิติกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิฑูรย์พันธ์
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สูงสุด
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง