สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทองพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงบางปอ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ธานีรัตน์
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  ชูช่วย
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  เต็มสงสัย
5. เด็กหญิงศุภนุช  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์
2. นางสาวเมลิณี  ชุมทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชูคง
2. เด็กหญิงดรุณพรรณ  นาคะนนท์
3. เด็กหญิงธันยชนก  อินทรสุวรรณ
4. เด็กหญิงรวิชา  อินทวงศ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ดำด้วงโรม
2. นางสาวณัฐริญา  ภิญโญ