สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทองพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชูคง
 
1. นางสาวเมลิณี  ชุมทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธันยชนก  อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี   วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ดำด้วงโรม
2. นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์