สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัชพร  แซ่ซี่
2. เด็กชายธีรณัฐ  มุ่งชนะ
3. เด็กหญิงสรวีร์  แซ่อุ้ย
 
1. นางเกศรา  ศรีวิจิตร
2. นางสาวธัญชนก  ฤทธิ์มาส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายคฤณน์  รัตนรัตน์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  สังข์อุ่น
3. เด็กชายณัฐภัทร  หนูทอง
4. เด็กชายทนิตสร  รัตนรัตน์
5. เด็กหญิงยศวดี  สังข์สิงห์
 
1. นางเกศรา  ศรีวิจิตร
2. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัญมณี  ทองดี
 
1. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยดา  นนท์ลาย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพชรคงทอง
3. เด็กหญิงศัสยมน  สังข์สิงห์
 
1. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
2. นางเกศรา  ศรีวิจิตร
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพชรคงทอง
2. เด็กชายธีรดนย์  ศรีรัตน์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
2. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หอมช่วย
2. เด็กชายอนุชิต  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
2. นางนงเยาว์  จันทร์ทองแก้ว
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรดนย์  ศรีรัตน์
2. เด็กชายพรทิชัย  มีแสง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ศรี
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์ทองแก้ว
2. นางเกศรา  ศรีวิจิตร