สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทาบทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมทอง
 
1. นางสาวมยุรี  แก้วศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เส้งคง
 
1. นางสาวมยุรี  แก้วศรี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเมธาวดี  คงเถื่อน
 
1. นายเสรี  ภักดีใหม่