สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทรัพย์แก้ว
 
1. จ.ส.อ.สายชล  หนูคง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78.33 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวัชร  ทองบ้านนา
2. เด็กชายธนกร  รุ่งเรือง
3. เด็กชายธิชานนท์  นาพะนัง
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  เมืองทองอ่อน
5. เด็กหญิงปภาวิน  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขวัญเมือง
7. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทรัพย์แก้ว
8. เด็กหญิงพรพรรณา  สงแก้ว
9. เด็กหญิงเกวลิน  หนูช่วย
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิมนตรี
 
1. นายถัด  อินทร์นาค
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณนุกูล
3. นางสาวกชกร  ฤทธิชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงอินทิรา  เรืองศรี
 
1. นางสาวกชกร  ฤทธิชัย
2. นางสาวศิริวรรณ  จันทร