สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเสริม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิติภา  อ่อนเกตุพล
 
1. นายสมบูรณ์  ชาตรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายสายฟ้า  ชูแก้ว
 
1. นางทิพรัตน์  สารมาศ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตร์  คงขาว
2. เด็กชายจตุพงศ์  ชูเมือง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญญานุพงศ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองขาว
5. เด็กหญิงภูชิตา  รอดนวน
6. เด็กหญิงยศวรรณ  เอียดแก้ว
 
1. นางทิพรัตน์  สารมาศ
2. นางโอภา  ดวงสุวรรณ
3. นางสาวนพัชนันต์  สังข์ช่วย