สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายกันตภูมิ  แก้วสม
 
1. นางวงเดือน  นุยงค์ภักดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัทรมินทร์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  ศรีทานนท์
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพล  ทองอนันต์
 
1. นายเฉลิม  ศรีสุขใส