สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาส  อักษรถึง
2. เด็กชายราเชนทร์  กันยะติ
3. เด็กชายศักด์สิทธิ์  หนูจันทร์
 
1. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
2. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรัตม์  หมื่นนุสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนินาถ  กุแก้ว
2. เด็กชายชยกร  ผิวเงิน
3. เด็กชายสมโชค  เปียพรัด
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
2. นางอัญชลี  สุนยานัย