สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอินทศักดิ์  ช่างเกตุ
 
1. นายเฉลิม  ศรีสุขใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภเสกข์  แก้วคงจันทร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ทองขาว
 
1. นายสุนทร  โปณะทอง
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรายุทธ  ทองคณารักษ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วมี
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
2. นางอัญชลี  สุนยานัย