สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายกันตภูมิ  แก้วสม
 
1. นางวงเดือน  นุยงค์ภักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายราเชนทร์  กันยะติ
 
1. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  เนาวคุณ
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาส  อักษรถึง
2. เด็กชายราเชนทร์  กันยะติ
3. เด็กชายศักด์สิทธิ์  หนูจันทร์
 
1. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
2. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอินทศักดิ์  ช่างเกตุ
 
1. นายเฉลิม  ศรีสุขใส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงดำ
 
1. นายสุชาติ  นิ่มเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภเสกข์  แก้วคงจันทร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ทองขาว
 
1. นายสุนทร  โปณะทอง
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรายุทธ  ทองคณารักษ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วมี
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิบูลย์
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุวัติ  นอสูงเนิน
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.13 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรณพิศา  วะชุม
2. เด็กชายสรวิศ  สุวลักษณ์
 
1. นางวงเดือน  นุยงค์ภักดิ์
2. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.99 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันท์สินี  สุขบท
2. เด็กชายวุฒิชัย  เพชรสำรวล
 
1. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
2. นางวงเดือน  นุยงค์ภักดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูมินทร์  ด้้วงแก้ว
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรัตม์  หมื่นนุสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัทรมินทร์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  ศรีทานนท์
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยอร่าม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กุแก้ว
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
2. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรัตม์  หมื่นนุสิทธิ์
 
1. นายพิสิษฐ์ิ  สุขสิกาญจน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนินาถ  กุแก้ว
2. เด็กชายชยกร  ผิวเงิน
3. เด็กชายสมโชค  เปียพรัด
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ทองนันต์
2. เด็กชายธีรพงษ์  สังวาล
3. เด็กชายภูวนนท์  เหมมิทร์
 
1. นายสุชาติ  นิ่มเรือง
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพล  ทองอนันต์
 
1. นายเฉลิม  ศรีสุขใส
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัทร  สมสุข
2. เด็กหญิงณัฐกมล   สมสุข
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรมุณี
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
2. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงศศิภา  จันทวี
2. เด็กหญิงหัสราภรณ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงอัญชนา  ด้วงแก้ว
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
2. นางวรรณา  ยีซัน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพชรสำรวล
2. เด็กหญิงจีรณา  แซ่ลิ่ม
3. เด็กชายธนูศักดิ์  กันยะติ
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
2. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มุ้งเทพ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิบูลย์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ชุมปุก
 
1. นายสุชาติ  นิ่มเรือง
2. นายนภดล  นุยงค์ภักดิ์