สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.32 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  สีดาเกี้ยม
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภูทอง
3. เด็กชายณภัทร  เชียรชม
4. เด็กชายณัฐพงค์  ศรทอง
5. เด็กชายนพวิชญ์  ราชูพิมล
6. เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมวิหาร
7. เด็กชายภูธเนศ  สุขเรือง
8. เด็กชายรัตนพล  จิ้วบุญชู
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรทอง
10. เด็กหญิงสุภัสสราพร  สุขเรือง
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
3. นางสำราญ  มีเสน
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายโอภาส  พลเพียร
 
1. นางสาวอลิศา  คงกุล
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรนภัส  การันต์
2. เด็กชายศิวัช  พูลเกิด
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นางสำราญ  มีเสน
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรยุทธ  หยู่ขำ
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภัส  การันต์
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คงปราณ
2. เด็กชายศิวัช  อุนหัวเรือ
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นางสำราญ  มีเสน