สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กชายลัทธพล  ศุภวรรณวิมล
 
1. นางสำราญ  มีเสน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงปทิตตา  อุดมดี
2. เด็กหญิงปวีณา  ชูช่วย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนพงค์
 
1. นางจิราพร  ทองยอด
2. นางกัลญา  สุขทับ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติช่วง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เหลืองทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณกรณ์  รังศรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองนาค
 
1. นางกัลญา  สุขทับ
2. นางจิราพร  ทองยอด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 21 1. เด็กหญิงชญานี  สังข์วุ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรทอง
4. เด็กหญิงเมษญา  โจมทยาน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ซุยหลง
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงปิยะดา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอภิรุจี  ศรทอง
 
1. นางจิราพร  ทองยอด
2. นางสาวอลิศา  คงกุล