สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กชายลัทธพล  ศุภวรรณวิมล
 
1. นางสำราญ  มีเสน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงปทิตตา  อุดมดี
2. เด็กหญิงปวีณา  ชูช่วย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนพงค์
 
1. นางจิราพร  ทองยอด
2. นางกัลญา  สุขทับ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติช่วง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เหลืองทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณกรณ์  รังศรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองนาค
 
1. นางกัลญา  สุขทับ
2. นางจิราพร  ทองยอด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 21 1. เด็กหญิงชญานี  สังข์วุ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรทอง
4. เด็กหญิงเมษญา  โจมทยาน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ซุยหลง
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.32 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  สีดาเกี้ยม
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภูทอง
3. เด็กชายณภัทร  เชียรชม
4. เด็กชายณัฐพงค์  ศรทอง
5. เด็กชายนพวิชญ์  ราชูพิมล
6. เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมวิหาร
7. เด็กชายภูธเนศ  สุขเรือง
8. เด็กชายรัตนพล  จิ้วบุญชู
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรทอง
10. เด็กหญิงสุภัสสราพร  สุขเรือง
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
3. นางสำราญ  มีเสน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฎฐกมล  ยังอยู่
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ศรทอง
 
1. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
2. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 53.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาสุข
 
1. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงปิยะดา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอภิรุจี  ศรทอง
 
1. นางจิราพร  ทองยอด
2. นางสาวอลิศา  คงกุล
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายโอภาส  พลเพียร
 
1. นางสาวอลิศา  คงกุล
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรนภัส  การันต์
2. เด็กชายศิวัช  พูลเกิด
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นางสำราญ  มีเสน
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรยุทธ  หยู่ขำ
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  คงช่วย
 
1. นางกัลญา  สุขทับ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพลธร  ชูแก้ว
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภัส  การันต์
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คงปราณ
2. เด็กชายศิวัช  อุนหัวเรือ
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นางสำราญ  มีเสน