สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธาราวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วใส
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชอบธรรม
 
1. นางรัตนา  คงดี
2. นางอมรทิพย์  นามเสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.57 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนากร  มุสิกพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทร์ส่งแก้ว
 
1. นายสุวรรณ  เกิดสมจิตต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.59 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฎฐา  จันทร์ปรางค์
2. เด็กชายพัชรพล  ดวงงาม
 
1. นางสาววรวิทย์  แก้วประสพ
2. นางจินดา  สะมาตา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนพิทักษ์
 
1. นายสุวรรณ  เกิดสมจิตต์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิตวีร์  บุญเชิด
2. เด็กหญิงพวงทิพย์  สุวรรณเสวต
3. เด็กหญิงมาริสา  บูรณพันธ์
 
1. นางรัตนา  คงดี
2. นางอมรทิพย์  นามเสน